Akční plán města Ostravy pro sport pro rok 2023 byl odsouhlasen

Autor: admin 3. dubna 2023

Akční plán a jeho aktualizace pro rok 2023, stejně jako v předcházejících obdobích, přináší ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán reflektuje potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument přináší informace o předpokládaných finančních nákladech na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce.

Tento dokument zahrnuje jak projekty realizované samotným statutárním městem Ostrava, tak projekty realizované jednotlivými městskými obvody, sportovními kluby, či jinými subjekty. V Akčním plánu jsou zahrnuty i projekty, které není možné ze strany města zavázat k jejich plnění a ani provést následnou kontrolu. Strategický plán, jehož plnění je realizováno prostřednictvím Akčního plánu, je zpracován v souladu s legislativními požadavky, dle § 6 a dalších zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Akční plán obsahuje oblasti, resp. strategické cíle a (měřitelné) indikátory, které jsou definovány Strategickým plánem.

Strategické cíle jsou specifikovány v oblastech:

  • vrcholového sportu,
  • výkonnostního sportu,
  • sportu pro všechny.

Měřitelné indikátory jsou pak rozděleny na:

  • cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi,
  • cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi.

Více informací o akčním plánu, ale také o náplni odboru sportu naleznete na stránkách www.ostrava.cz.

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2022. Dokument, shrnující realizaci cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025, přináší ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. V oblasti investičních akcí a projektu plán není daleko od rovné stovky akcí. Konkrétně jich plán […]

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán)byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24.Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech,projektech a plánech v oblasti sportu […]

AKČNÍ PLÁN PRO SPORT SE ROZŠIŘUJE NA VÍCE NEŽ DEVADESÁT INVESTIČNÍCH AKCÍ Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2021.  Jedná se o aktuální ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města […]