Akční plán

Autor: admin 28. května 2021

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán)
byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24.
Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025
vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech,
projektech a plánech v oblasti sportu pro dané časové období.


Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy.
Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či
modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také
významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve
zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy, jak investiční tak neinvestiční projekty.

Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé. U
každého projektu je v čase sledován předpokládaný rozpočet a aktuální stupeň realizační
fáze. Akční plán je pružný dokument, je každoročně aktualizován a doplňován o projektové
záměry a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025 a jejichž realizací budou
naplněny cíle dle Strategického plánu.