Město Ostrava schválilo dotace na Podporu projektů společenské odpovědnosti v oblasti sportu pro rok 2022

Autor: admin 23. června 2022

Zastupitelstvo města Ostravy dne 22.06.2022 rozhodlo o poskytnutí dotací na Podporu projektů společenské odpovědnosti v oblasti sportu pro rok 2022.

Přehled poskytnutých dotací jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz

Úspěšným žadatelům budou v termínu od 04.07.2022 zasílány dotační smlouvy k podpisům.

Dotační smlouva bude uzavírána pouze v elektronické podobě a za splnění následujících podmínek:

Předložením nejpozději ke dni podpisu smlouvy administrátorovi Programu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které v den doložení těchto dokladů nebudou starší tří měsíců, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že příjemce u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Předložení dokladů z okresní správy sociálního zabezpečení není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí formulářem Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků

Přehled poskytnutých dotací jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz