Dotační investiční výzva Národní sportovní agentury 34/2022, Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023

Autor: admin 6. ledna 2023

Vážení zástupci sportovních klubů,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášené dotační investiční výzvě Národní sportovní agentury 34/2022, Movité investice  – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023

Účelem a cílem Výzvy je podpořit rozvoj materiálně technické základny sportovní organizace. Konkrétně se jedná o rozvoj materiálně technické základny formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 250 000 000 Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost je stanovena ve výši 6 500 000 Kč.

Začátek příjmu a podání žádostí o poskytnutí dotace:                    23. 12. 2022 ve 12:00 hod.

Konec příjmu a podání žádostí o poskytnutí dotace:                       28. 02. 2023 ve 12:00 hod. 

Nejzazší termín finančního čerpání dotace:                                     31. 12. 2023

Termín ukončení realizace akce:                                                      31. 12. 2023

Závěrečné vyhodnocení akce:                                                          30. 06. 2024

Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:

Státní rozpočet, až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů, vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“). Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 15 % z CZV akce. Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být hrazena z investičních prostředků poskytnutých územním samosprávným celkem.

Žádosti lze vyplnit výhradně v elektronickém formuláři žádosti prostřednictvím JDP na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Odkazy: www.agenturasport.cz; VÝZVA 34/2022