Město Ostrava schválilo dotace na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území města Ostravy v roce 2022

Autor: admin 23. června 2022

Zastupitelstvo města Ostravy dne 22.06.2022 rozhodlo o poskytnutí dotací na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Dotační smlouva v oblasti sportu a tělovýchovy, je uzavírána výhradně v elektronické podobě a za splnění následujících podmínek:

Předložením nejpozději ke dni podpisu smlouvy administrátorovi Programu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které v den doložení těchto dokladů nebudou starší tří měsíců, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že příjemce u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Předložení dokladů z okresní správy sociálního zabezpečení není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí formulářem Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků

Přehled poskytnutých dotací v 1. kole jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz

Více informací jsou k dispozici na www.ostrava.cz