OTEVŘENÉ DOTAČNÍ PROGRAMY Národní sportovní agentury vyhlášené dne 15.09.2023

Autor: admin 15. září 2023
Datum: 01. 10. 2023

Vážení zástupci sportovních klubů,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášených dotačních výzvách Národní sportovní agentury:

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

V rámci uvedených výzev je možné žádat o finanční podporu.

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč

Výzva je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení. Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti jsou nižší než 10 mil. Kč:

Celková alokace Výzvy: 105 000 000 Kč.

Datum a čas zahájení příjmu a ukončení podání žádostí: 01.10. 2023 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí: 31.10. 2023 do 12:00 hod.

Minimální výše dotace na akci: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace na akci může být: 7 000 000 Kč

Akce mohou být realizovány jako víceleté maximálně do 31. 12. 2025. Přesný termín realizace akce bude stanoven poskytovatelem v RoPD.

Zdrojem financování celkových způsobilých výdajů v rámci Výzvy jsou:

státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z CZV, maximálně však do výše limitů uvedených v bodě 9.1. Výzvy a vlastní zdroje žadatele, a to nejméně ve výši 30 % z CZV.

Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč

Výzva je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení. Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí alespoň 10 mil. Kč.

Celková alokace Výzvy: 200 000 000 Kč.

Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí: 01.10. 2023 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí: 31.10. 2023 do 12:00 hod.

Minimální výše dotace na akci: 7 000 000 Kč

Maximální výše dotace na akci může být: 30 000 000 Kč.

Akce mohou být realizovány jako víceleté maximálně do 31. 12. 2025. Přesný termín realizace akce bude stanoven poskytovatelem v RoPD.

Zdrojem financování celkových způsobilých výdajů v rámci Výzvy jsou:

státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z CZV, maximálně však do výše limitů uvedených v bodě 9.1. Výzvy a vlastní zdroje žadatele, a to nejméně ve výši 30 % z CZV.

Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Výzva je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení, a to: atletických drah, sektorů, stadiónů a hal; fotbalových stadionů a hřišť; tenisových hal a kurtů; sportovních hal určených pro halové míčové sporty; zimních stadionů a plaveckých bazénů 25 m.

Celková alokace Výzvy: 610 000 000 Kč.

Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí: 01. 10. 2023 ve 12:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hod.

Akce mohou být realizovány jako víceleté, nejdéle však do 31. 12. 2025. Přesný termín realizace akce bude stanoven poskytovatelem v RoPD.

Zdrojem financování celkových způsobilých výdajů v rámci Výzvy jsou:

státní rozpočet (kapitola 362), a to až do výše 70 % z CZV, maximálně však do výše limitů uvedených v bodě 9.1. Výzvy a vlastní zdroje žadatele, a to nejméně ve výši 30 % z CZV

Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Výzva je v souladu s dokumentací programu zaměřena na technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která se nacházejí na území České republiky. Jedná se výhradně o tato sportovní zařízení: fotbalový stadion s kapacitou od 4 500 diváků; sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 sedících diváků; multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 sedících diváků; atletický stadion s kapacitou od 5 000 sedících diváků; atletická hala s kapacitou od 1 500 sedících diváků; cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity; rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity nebo plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Celková alokace Výzvy: 139 000 000 Kč.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 01.10. 2023 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30.11. 2023 do 12:00 hod.

Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:

státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů a vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů

Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/